Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Sklep internetowy Mikrosklepik jest prowadzony przez:

Mikro Management Natalia Grosiak, ul. Mielczarskiego 60B, 51-663 Wrocław, NIP: 8821692434 (dalej:„Przedsiębiorca”).

 

§1 Definicje

Cena – oznacza cenę produktu brutto, umieszczoną w Sklepie Internetowym obok informacji o produkcie;

Dzień Realizacji Zamówienia – wybrany przez Klienta dzień, w którym ma nastąpić dostawa produktów na wskazany przez Klienta adres lub w którym Klient dokona osobistego odbioru produktów w Placówce;

Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Sklepie Internetowym, zaakceptowała Regulamin Sklepu Internetowego i dokonuje Zamówienia;

Konsument – osoba fizyczna, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

Konto – indywidualne konto Klienta, utworzone po rejestracji, służące do dokonywania Zamówień oraz zarządzania danymi podanymi podczas rejestracji;

Koszt Realizacji Zamówienia – opłata za Realizację Zamówienia, jeżeli dochodzi do niej poprzez dostawę Zamówienia na wskazany przez Klienta adres, uwidoczniony w Sklepie Internetowym przed przystąpieniem do składania Zamówienia. Wysokość Kosztów Realizacji Zamówienia jest uzależniona od liczby zamówionych produktów;

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, służąca do poglądu wybranych przez Klienta produktów wraz z możliwością ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, dane klienta, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

Login – e-mail podany przez Klienta na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym;

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym w tym w szczególności recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego.

Potwierdzenie zamówienia – dokument przygotowany przez Sprzedawcę oraz przesyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta;

Punkt Odbioru – należy przez to rozumieć sklepy współpracujące ze Sprzedawcą, które realizują Zamówienie; jeżeli jest taka możliwość

Realizacja Zamówienia – dokonanie dostawy produktów na wskazany przez Klienta adres lub osobisty odbiór produktu przez Klienta w Punkcie Odbioru;

Sklep Internetowy - platforma internetowa na serwerze shoper.pl, zlokalizowana pod adresem mikromusic.sklep.pl na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów; w Sklepie Internetowym prezentowane są produkty oraz ich Ceny, będące cenami ostatecznymi;

Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep Internetowy, którym jest Przedsiębiorca;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lista produktów, które Klient kupuje od Sprzedającego, a które Sprzedający Kupującemu sprzedaje.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Przed przystąpieniem do zakupu produktów w Sklepie Internetowym należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, bądź jego całość, należy nie akceptować Regulaminu oraz nie korzystać ze Sklepu Internetowego.

2. Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.

3. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta możliwe jest po procesie rejestracji zgodnie z 2 lub bez rejestracji.

5. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

 1. szerokopasmowe łącze internetowe,
 2. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge lub Safari.
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 5. aktywne konto e-mail.

6. Użytkownik powinien korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, za taką działalność jest uznane w szczególności:

 1. ingerencja w korzystanie ze Sklepu Internetowego przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;
 2. ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Sklepu Internetowego.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niekompatybilność Sklepu Internetowego z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
 2. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem Internetowym, które leżą po stronie Użytkownika.

8. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie Internetowym, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 

§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, dane adresowe oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje Konto”)

2. Po zakończeniu procesu rejestracji, użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Przedsiębiorcy za pośrednictwem sklep@mikromusic.sklep.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.

4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 5 Proces składania zamówień

1. Klient może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia.

2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.

3. W celu złożenia zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z zakupu bez rejestracji;
 2. wybrać produkt, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. wybrać sposób dostawy;
 4. w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;
 5. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru.
 6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 7. wybrać formę płatności;
 8. kliknąć przycisk „Zamawiam”;
 9. opłacić zamówienie poprzez dostępne sposoby płatności.

4. Przedsiębiorca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Przedsiębiorcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Przedsiębiorcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Przedsiębiorcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej

7. Klient może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będą złożone przez Klienta przed wysłaniem zamówienia. Zmiana Zamówienia dotyczy tylko produktów w Zamówieniu, a nie terminu realizacji Zamówienia lub sposobu płatności.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

9. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 5 Zasady płatności

1. Płatność możliwa jest wyłącznie przy wykorzystaniu systemów płatności internetowej.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BlueMedia S.A z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718.

3. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

§7 Czas realizacji Zamówień

1. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Zarówno na terenie Polski, jak i poza jej terytorium, przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 8 Realizacja Zamówienia

1. W przypadku wybranych obszarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stałego ograniczenia dni i godzin, w których realizowane są dostawy. Aktualne informacje o dniach i godzinach, w których realizowane są dostawy w danym Punkcie Odbioru są widoczne po zalogowaniu w sekcji Czas i koszty dostawy.

2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Klientem przy użyciu numeru telefonu podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

3. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Ponadto informacja będzie zawierała adres punktu, w którym można dokonać odbioru oraz numer Zamówienia.

4. Sprzedawca dostarcza Zamówienie wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, paragonem fiskalnym, wzorem odstąpienia od umowy sprzedaży oraz wyciągiem z niniejszego Regulaminu. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury, tj. nazwę firmy, numer NIP, adres firmy w polu Dane adresowe – firma.

5. Do odbioru osobistego Zamówienia w Placówce wymagane jest podanie przez Klienta numeru zamówienia, imienia i nazwiska Klienta oraz ważnego dokumentu tożsamości Klienta ze zdjęciem. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

 

§ 9 Reklamacje

1. Klient przed dokonaniem odbioru produktów ma możliwość sprawdzenia ich w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Punktu Odbioru.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktów z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację w siedzibie Przedsiębiorcy.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć do siedziby Przedsiębiorcy produkty wraz z dowodem zakupu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.

5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Klienta w siedzibie po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji lub po wskazaniu danych do zwrotu na rachunek bankowy Klienta.

 

§ 10 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

-złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

-złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

-żądać obniżenia ceny;

-żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

-żądać usunięcia wady.

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §10 pkt 10.

12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.

14. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §10 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §10 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Przedsiębiorcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie.

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Przedsiębiorcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki w Punkcie Odbioru lub dostarczonej kurierem – w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej – odsyłając na adres siedziby Przedsiębiorcy.

7. Przedsiębiorca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 12 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).

2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

4. W przypadku braku w magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Przedsiębiorca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

 

§ 13 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Przedsiębiorcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorcę.

3. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 13 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Przedsiębiorcy.

7. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu Sklepu Internetowego za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez wiadomość e-mail, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl